Schriftgrad

Polski

Berli?skie Centrum ds. Aids

BAH (Berli?skie Centrum ds. Aids) to organizacja, która pomaga osobom ?yj?cym z wirusem HIV. Od ponad dwudziestu pi?ciu lat stoimy po stronie takich warto?ci jak: spo?eczna akceptacja osób HIV-pozytywnych, przestrzeganie praw cz?owieka, partycypacja, inkluzja spo?eczna i solidarno??. Nasza pomoc polega na udzielaniu porad, towarzyszeniu w trudnych sytuacjach, a tak?e tworzeniu platformy do nawi?zywania znajomo?ci dla osób HIV-pozytywnych. Ponadto zajmujemy si? edukacj? m?odzie?y na tematy zwi?zane z HIV i umo?liwiamy anonimowe przeprowadzenie testów w kierunku HIV (równie? tzw. szybkiego testu) oraz testów na inne choroby przenoszone drog? p?ciow?.

Z szerokiej oferty BAH przedstawimy w tym miejscu informacje, które wed?ug naszego do?wiadczenia mog? by? interesuj?ce dla osób s?abo mówi?cych lub nie mówi?cych jeszcze po niemiecku.

Wi?kszo?? naszych form pomocy udzielamy w siedzibie BAH, na Kurfürstenstr. 130 (niedaleko Nollendorfplatz) w dzielnicy Schöneberg. Budynek i pomieszczenia dostosowane s? dla osób poruszaj?cych si? na wózku inwalidzkim.

Mo?na wst?pi? do nas bez wcze?niejszego zg?oszenia, lub umówi? si? na konkretn? godzin? dzwoni?c pod numer +49 (0)30 - 88 56 40 0. Wszyscy pracownicy na recepcji mówi? po niemiecku i angielsku. Poszczególne osoby mówi? te? w nast?puj?cych j?zykach: polski, rosyjski, hiszpa?ski i francuski.

Konsultacje:

Udzielamy ogólnych konsultacji i odpowiadamy na konkretne, interesuj?ce ci? pytania dotycz?ce spraw socjalnych, finansowych czy medycznych. Nasze porady dotycz? takich kwestii jak: ubezpieczenie zdrowotne, problemy z za?atwianiem formalno?ci w urz?dach, poszukiwanie pracy, konsekwencje dla legalnego pobytu wynikaj?ce z choroby i inne aspekty zwi?zane z HIV.

Wi?kszo?? naszych konsultacji odbywa si? po niemiecku lub angielsku. Je?li mówisz w którym? z tych j?zyków, mo?esz przyj?? bez wcze?niejszego zg?oszenia w nast?puj?cych godzinach:

poniedzia?ek

12:00 - 18:00

?roda

12:00 - 14:30

czwartek

12:00 - 15:00

pi?tek

12:00 - 15:00

Oprócz tego, nasi konsultanci mówi? w nast?puj?cych j?zykach: polski, francuski, rosyjski, bu?garski, rumu?ski, du?ski, szwedzki, norweski. Je?li interesuje ci? który? z wymienionych j?zyków, zapraszamy w poniedzia?ki od 12:00 do 18:00 i w czwartki od 12:00 do 15:00, nie mo?emy jednak zagwarantowa?, ?e nasz konsultant zawsze b?dzie na miejscu. Proponujemy telefonicznie umówi? si? na konkretn? godzin?.

poniedzia?ek

12:00 - 18:00

czwartek

12:00 - 15:00

 

 

 

 

Oferujemy te? konsultacje w ró?nych j?zykach dla osób przebywaj?cych w berli?skich szpitalach i w niektórych przypadkach pomagamy w za?atwianiu spraw w niemieckich urz?dach.

Testy:

W punkcie Berli?skiego Centrum ds. Aids oferujemy konsultacje i diagnostyk? w kierunku HIV (tzw. szybkie testy i testy laboratoryjne). Testy wykonywane s? anonimowo i bez skierowania. M??czy?ni utrzymuj?cy kontakty seksualne z innymi m??czyznami mog? dodatkowo przeprowadzi? u nas test na ki?? i w razie potrzeby, na inne choroby przenoszone drog? p?ciow?. Konsultacje odbywaj? si? w j?zyku niemieckim lub angielskim. Potrzeb? konsultacji w innych j?zykach mo?na zg?osi? anonimowo dzwoni?c pod numer +49 (0)30 - 8856400. Testy przeprowadzane s? w nast?puj?ce dni:

Wtorek, w godzinach od 17:00 do 20:00

?roda, w godzinach od 15:00 do 18:00

Zaj?cia grupowe:

Siedziba Berli?skiego Centrum ds. Aids to równie? miejsce spotka? dla tych, którzy chc? mi?o sp?dza? wolny czas w gronie innych osób. Aktywno?? artystyczna, zaj?cia sportowe, grupy dyskusyjne to tylko niektóre z form wspólnego sp?dzania czasu w BAH. Szczegó?owych informacji udziel? nasi konsultanci.

BEKAM:

BEKAM to Berli?ska Platforma Kontaktów dla Imigrantów (Berliner Kontakt- und Anlaufstelle für MigrantInnen), czyli grupa ludzi ró?nych narodowo?ci, którzy maj? ochot? spotyka? si? regularnie i podejmowa? dzia?ania dotycz?ce HIV/Aids. Grupa ta skupia osoby dotkni?te HIV/Aids, ale te? takie, których te tematy bezpo?rednio nie dotycz?. Zainteresowani mog? uzyska? informacje w naszej recepcji pod numerem telefonu +49 (0)30 - 885640-0

Wolontariat

Ponad dwie?cie osób anga?uje si? w naszej organizacji jako wolontariusze i pracownicy honorowi; s? to zarówno kobiety jak i m??czy?ni, osoby ?yj?ce z HIV, jak i HIV-negatywni. Pracuj? oni w poradni telefonicznej, w dziale edukacji m?odzie?y, pomagaj? w za?atwianiu trudnych spraw w niemieckich urz?dach albo prowadz? kawiarni?. BAH organizuje dla takich osób kursy przygotowawcze i regularne kursy dokszta?caj?ce.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne dla wolontariuszy, które odbywaj? si? raz w miesi?cu. Szczegó?owe informacje mo?na otrzyma? na recepcji pod numerem +49 (0)30 - 885640-0.

Diesen Artikel